Mennen Handelsonderneming b.v

Een drankengroothandel handelend onder de naam MiBa dranken gevestigd in Asten-Heusden (Zuid-Oost Brabant) met een uitgebreid assortiment aan (speciaal) bieren. Naast bier, omvat het assortiment ook wijn, frisdranken en een aantal producten voor party verhuur.

Wij leveren alle A-merken tegen scherpe prijzen. Service en kwaliteit staat bij ons bovenaan en we doen er dan ook alles aan om dit te bewerkstelligen.

Bent u op zoek naar een goede dranken leverancier? Wilt u prijsinformatie of wilt u graag dat we een keer langskomen? Neem dan contact met ons op!

Heeft U een feestje of organiseert U een evenement ? Neem dan contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.

In de huidige opzet is deze website bedoeld als intern hulpmiddel ter ondersteuning van kontante verkopen. 

 

Eigenaar van deze website en contact informatie

Eigenaar van deze website
Eigenaar van deze website https://www.biervaten.nl is Mennen Handelsonderneming b.v. t. h.o.d.n. MiBa Dranken en biervaten.nl
Correspondentie adres
Mennen Handelsonderneming b.v.
Meijelseweg 23A
5725BA Asten-Heusden
Bezoekadres adres
Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

info@biervaten.nl
085-2733613

Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar mailcontact niet passend is.

 

Door deze website te raadplegen en kennis te nemen van de geboden informatie, verklaart u zich automatisch akkoord met het onderstaande. (n.b. de privacy voorwaarden geven informatie over de wijze waarop deze website cookies gebruikt)

Publicatie Voorwaarden

Publicatie Voorwaarden

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van MiBa Dranken alsmede de hierin vervatte informatie en de genereerde documenten, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd'Disclaimer') van toepassing. MiBa Dranken verzoekt u deze disclaimer goed te lezen.

Door de website van MiBa Dranken (www.biervaten.nl) te raadplegen en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

MiBa Dranken biedt deze website en de inhoud 'as is' aan. De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

MiBa Dranken neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan MiBa Dranken niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

MiBa Dranken beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland voor zijn activiteiten in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie en producten ook passend zijn of geschikt zijn voor gebruik en / of verkoop in andere landen.

MiBa Dranken kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vanzelfsprekend zal MiBa Dranken er alles aan doen om zijn website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

MiBa Dranken genereert documenten en teksten automatisch, vaak op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt zullen blijken te zijn, en kunnen dus niet bepalen of het gegenereerde past bij uw specifieke situatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande fouten en onvolledigheden in de gegenereerde documenten en teksten

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheimgehouden worden en op een veilige plaats bewaard worden. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen in combinatie het wachtwoord (of het vermoeden ervan) dient u MiBa Dranken hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de gebruikersnamen en de wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat MiBa Dranken de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen rekening en risico; MiBa Dranken wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. MiBa Dranken controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

MiBa Dranken, respectievelijk de relevante rechthebbenden, behouden zich alle rechten voor (waaronder in ieder geval auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website technologie, de gepresenteerde informatie (waaronder in ieder geval teksten, grafisch materiaal en logo's). Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

MiBa Dranken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer MiBa Dranken op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

MiBa Dranken aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan MiBa Dranken of aan u;
  4. het al dan niet functioneren van deze website en misbruik van de website;
  5. het verlies van gegevens;
  6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  7. aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en werknemers van MiBa Dranken en voor derden die door MiBa Dranken zijn ingeschakeld.

In geval van oneigenlijk gebruik van deze website is de websitebezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website (info@biervaten.nl) en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen

MiBa Dranken behoudt zich het recht voor de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd 02/05/2023

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Door het raadplegen en gebruiken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van dit 'privacy statement'.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling en gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverzameling

Bij het bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. MiBa Dranken waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Gegevensverwerking

MiBa Dranken verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met zijn bedrijfsvoering, om u te informeren, producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot gebruik van diensten bij te houden.

Op de wijze waarop MiBa Dranken persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

MiBa Dranken verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens via deze website. Mocht MiBa Dranken dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw systeem geplaatst kunnen worden. Een cookie maakt het gebruik van een website eenvoudiger en heeft dus een direct nut voor u.

Wij gebruiken deze cookies niet voor promotionele doeleinden.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen deze voor langere tijd in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met MiBa Dranken

Op uw verzoek zal MiBa Dranken uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Als u vragen hebt over dit privacy statement kunt u contact opnemen met MiBa Dranken via info@biervaten.nl of het contactformulier.

Wijzigingen

MiBa Dranken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd 02/05/2023